Typ A: Tvorba a modifikace kurzu

Učitel dodává materiály nebo zadání pro jejich vytvoření a požadavky na podobu kurzu. Student kurz vytváří nebo modifikuje. Odměna pro studenta je stanovena pracovníky Kanceláře e‑learningu po závěrečné prezentaci kurzu.

Postup pro získání stipenijní podpory

 1. Vyhledání studenta.

  Vyučující si najde studenta (příp. studenty), který mu bude s kurzem pomáhat. 
  Pokud se vyučujícímu nedaří najít vhodného studenta, ale přesto by se rád do rozvoje e‑learningu zapojil, může požádat pracovníky podpory o pomoc při hledání.

 2. Podání žádosti o zařazení do stipendijní podpory.

  1. Přihlašování probíhá zpravidla 30 dní na začátku semestru. Vyučující se se studentem (případně bez studenta, pokud ještě žádného nemá) zúčastní úvodní konzultace, kterou si domluví u pracovníka podpory (kontakty pro ELF a IS MU). Povinná je osobní návštěva, dokumenty zaslané pouze elektronicky nemohou být akceptovány.

  2. Před konzultací vyučující vyplní krátký online dotazník ohledně obsahu a formálních náležitostí kurzu (např. hrubý popis cílů, kód předmětu apod.). Dotazník zašle vyučujícímu pracovník podpory na základě přihlášení ke konzultaci.

  3. Při konzultaci vyučující specifikuje své záměry ohledně obsahu, formy a fungování e‑learningového kurzu, a to včetně popisu práce studenta. Pracovník podpory seznámí studenta i učitele s programem stipendijní podpory. Případně také navrhne vhodné postupy a technologicko-metodická řešení kurzu.

 3. Podpora pro tvůrce kurzů.

  1. Pro studenty pracující v systému ELF bude dostupný e‑learningový kurz s názvem Moodle: tvorba e‑learningových kurzů (TELK), v němž se naučí, jak úspěšně vytvořit kvalitní e‑learningový kurz. Absolvování tohoto kurzu je pro všechny účastníky stipendijní podpory typu A (pracující v systému ELF) povinné a je podmínkou pro udělení stipendia. Pokud student již podobný kurz absolvoval, může požádat o uznání základní úrovně TELKu. V současnosti uznáváme kurzy s kódy SKANSI_25, SKANSII_3 a CJBC743; jiné kurzy posuzujeme individuálně.

  2. V rámci podpory výše zmíněného kurzu budou pořádány tematické workshopy, při nichž budou podrobněji vysvětleny dílčí problémy a předávány praktické zkušenosti pro tvůrce e‑learningových kurzů v systému ELF.

 4. Vlastní průběh práce.

  1. Student si průběžně vede výkaz práce, v němž podrobně popisuje vykonanou práci. Výkaz práce může posloužit jako pomocný materiál při stanovování výše stipendia. Výše stipendia však není přímo úměrná počtu odpracovaných hodin (viz sekce níže Finanční odměna).

   Výkaz práce pro každého zapojeného studenta připraví pracovníci podpory v nástroji Tabulky, které jsou součástí nástrojů Google dostupných v rámci Informačního systému MU.

  2. Student má povinnost zúčastnit se alespoň jedprůběžné konzultace, na které představí svou vykonanou práci a seznámí pracovníka podpory s dalším postupem.

 5. Závěrečný postup po vytvoření práce.

  1. Student si v předem vyhlášené době (stanovena v harmonogramu daného období) domluví s pracovníkem podpory prezentaci, kde kurz krátce představí, případně zodpoví doplňující otázky ke kurzu. Prezentace zároveň slouží jako prostor pro diskuzi o kurzu a navrhnutí možných vylepšení. Pro vyučujícího je účast na prezentaci volitelná.

   Prezentace je veřejná, může se jí tudíž zúčastnit kdokoliv z vyučujících nebo studentů, kteří mají zájem dozvědět se více o stipendijním programu nebo se inspirovat prací kolegů. Jednotlivé prezentace budou uvedeny v kalendáři a budou se vždy konat na pracovišti Kanceláře e‑learningu FF MU v budově G (Gorkého 7, 1. NP).

  2. Student vyplní závěrečnou zprávu formou on–line dotazníku; přístupové údaje obdrží po prezentaci kurzu na svoji e–mailovou adresu. Student se zavazuje vyplnit závěrečnou zprávu do konce doby vyhlášené pro prezentaci kurzů (viz harmonogram). Odeslání závěrečné zprávy je podmínkou pro obdržení stipendia.

Finanční odměna

Po splnění všech podmínek obdrží student stipendium ve výši až 15 000 Kč. Stipendium se vyplácí jednorázově po ukončení práce a jeho konečná výše závisí na výsledku prezentace, kde proběhne komplexní zhodnocení práce odvedené studentem a kvality daného kurzu. U každé prezentace jsou pro účely hodnocení přítomni vždy alespoň dva pracovníci Kanceláře e‑learningu FF MU.