Kritéria hodnocení projektů

Každý projekt musí spadat alespoň do jedné z následujících kategorií:

 1. Tvorba e-learningových kurzů a elektronických studijních podpor
  Příklad: tvorba interaktivní osnovy obsahující různé studijní materiály v rámci IS MU.
 2. Správa již existujících e-learningových kurzů a aktualizace existujících elektronických studijních podpor
  Příklad: aktualizace kurzu pro nový semestr, aktualizace studijních materiálů a odpovídání na dotazy studentů v diskusních fórech.
 3. Tvorba multimediálního obsahu využitelného pro výuku
  Příklad: tvorba výukových videí obohacujících prezenční výuku.
 4. Využití technologií v prezenční výuce
  Příklad: využití iPadů při výuce za účelem získání okamžité zpětné vazby a zkoušení znalostí studentů.

Projekt ale může zároveň spadat do dvou i více kategorií. Např. projekt, v němž budou vytvářena výuková videa pro studenty, která budou následně umístěn do e-learningového kurzu, v němž budou pro studenty připravena i diskusní fóra pro komunikaci s vyučujícím, by byl řazen do kategorií A i C.

Podpora projektů spadajících do kategorie C bude ze strany AV sekce Kanceláře e-learningu poskytována pouze do té míry, do níž to dovolí vytíženost pracovníků této sekce.

Každý projekt bude posuzován alespoň dvěma hodnotiteli na základě níže uvedených kritérií. Při přípravě Vašeho projektu je proto vhodné vzít tato kritéria v úvahu.

Celková kvalita a připravenost projektu

Popis struktury a osnovy zamýšleného výstupu
– Je projekt srozumitelně strukturován? Má vytyčený jasný cíl a konkrétní představu o jeho účelu a procesu tvorby? Je práce na projektu promyšlená a má zadavatel představu o její náročnosti a procesu realizace?
Přiměřenost výše požadovaných finančních prostředků
– Odpovídá požadovaná částka objemu, náročnosti práce a počtu zapojených osob podílejících se na tvorbě projektu?
Příklad: skenování materiálů není stejně náročné jako tvorba testů nebo příprava studijních materiálů pro tablety.
Využitelnost
– Kdy bude výsledek projektu spuštěn? Lze jej využívat opakovaně a dlouhodobě? Je reálný předpoklad, že výstup projektu bude upotřeben ve výuce?
Příklad: e-learningová podoba kurzu spouštěná s každým během, opakované zapojení tabletů do výuky, projektová výuka ve specializovaných učebnách, výuková videa apod.
Udržitelnost
– Jakým způsobem bude zajištěna udržitelnost projektu/jeho výstupu? Bude možné jej využívat opakovaně, dále jej inovovat a aktualizovat? Jak náročná bude případná správa?
Příklad: banka úloh se bude aktualizovat a obměňovat každý semestr, na začátku semestru stačí upravit harmonogram, aktualizace materiálů dle potřeby,…
Reálnost splnění stanovených cílů výstupu
– Je reálné vytvořit projekt v termínu a za využití dostupných materiálů a technologií? Jsou navrhovaná řešení přiměřená a proveditelná?
Příklad: projekt počítá s využitím dostupných technologií a reálným systémovým řešením (ELF).

Využití technologií

Účelné využití technologií (hypertext, zvuk, animace, video atd.)
– Za jakým účelem budou které technologie a prostředky využity?
Příklad: informovanost ohledně vhodnosti zapojení konkrétních technologií či aplikací.
Technologická řešení umožňující interakci
– Má projekt potenciál „aktivizovat“ studenty? Jsou v něm interaktivní technologie a prostředky?
Příklad: testy a webináře v kurzu, interaktivní videa, diskusní fóra, projektová výuka,…
Využití současné fakultní technologické infrastruktury
– Bude v rámci projektu využita stávající technologická infrastruktura a dostupné prostředky?
Příklad: využití techniky v učebnách, specializované učebny, tablety, Medial, nahrávací studio,…
Technologická náročnost projektu
– Jedná se o projekt, který vyžaduje nějaké speciální dovednosti ze strany studenta? Jedná se o náročný a komplexní projekt, kde je více studentů se specifickými rolemi?
Technologická inovativnost
– Jsou využity nové technologie? Jsou využity již zavedené technologie kreativním a inovativním způsobem?

Pedagogická perspektiva

Vzdělávací vize a cíle
– Jaký je pedagogický cíl řešitele? Čeho chce realizací projektů v rámci své výuky dosáhnout? Je kurz zaměřen na obohacení výuky, její větší interaktivitu, lepší komunikaci mezi pedagogem a studenty atp.?
Dopad
– O jak rozsáhlý projekt se jedná? Pro jak velkou skupinu studentů je určen? Jedná se o projekt týkající se povinných nebo volitelných kurzů? Jsou tyto kurzy určeny pouze pro domovskou katedru, nebo jsou otevřené?
Využití inovativních výukových metod
– Budou v projektu použity některé nové či méně časté výukové metody? Budou stávající výukové prostředky využity nějakým inovativním způsobem?
Komunikace se studenty
– Jakým způsobem bude probíhat plánovaná komunikace se studenty?
Příklad: e-mail, diskusní fóra, sociální sítě, webináře, Skype
Zpětná vazba
– Jakým způsobem bude probíhat vyhodnocování efektivity projektu? Jakým způsobem má projekt změnit výuku daného předmětu/předmětů? Jakým způsobem se projeví v průběhu studia či ve způsobu výuky? Jakým způsobem se bude vyhodnocovat splnění cílů?
Příklad: zpětná vazba od studentů a další formuláře zpětné vazby, sledování výkonu a aktivity studentů, evaluace dalších dat a výstupů kurzu (zlepšení výsledků apod.).